Công tác nhập hình thức thi GIỮA kỳ và CUỐi kỳ HK1 năm học 2021-2022 được chuyển về thực hiện tại website https://ctdt.ntu.edu.vn